Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Scleractinia

Poritidae

Porites

sp.

Porites Coral

City-dweller