Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Actiniaria

Actinioidea

Actiniidae

Condylactis gigantea

Giant Anemone

Giant Knob-action