Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Alcyonacea

Gorgoniidae Pacifigorgia

sp.

Pacifigorgia Fan Coral

Pacific-Gorgonian Gorgon