Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Alcyonacea

Gorgoniidae Pacifigorgia

darwinii

Pacifigorgia Darwinii Fan Coral

Darwin's Pacific-Gorgonian