Taxonomy

Animalia

Cnidaria

Anthozoa

Actiniaria

Metridioidea

Andvakiidae Telmatactis cricoides

Club Tipped Anemone