Taxonomy

Animalia

Chordata

Reptilia Testudines C. Chelonia mydas

Green Sea Turtle