Lobed

Compound

Tunicate

Gallery

Animalia Chordata Ascidiacea Aplousobranchia Polycitoridae Cystodytes lobatus

Distribution: 22' ~ 49' Washington